top of page
Search
  • Writer's pictureGlowfish

Glowfish Privacy Statement


Glowfish ให้ความสำคัญกับสิทธิในข้อมูลส่วนตัวของท่านและเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลลส่วนบุคคลของท่านได้ที่ https://bit.ly/3P8RADZ


Glowfish value your privacy and we want you to understand how we manage your personal data. In line with the Personal Data Protection Act B.E. 2562, we have updated our privacy statement to provide more details on how we collect and manage your personal information.


หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้

ท่านสามารถติดต่อได้ที่

ที่อยู่อีเมล : info@glowfishoffices.com

สถานที่ติดต่อ : บริษัทเฮอริเทจ เอสเตทส์ จำกัด (สาขาที่ 3)

92/4 ชั้น 2 อาคารสาธรธานี 2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500


61 views0 comments

留言


bottom of page