top of page
Search
 • Writer's pictureGlowfish

รวมเรื่องต้องรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัท


ปัจจุบันหลายคนก็นิยมทำธุรกิจของตัวเองกันมากขึ้น จากธุรกิจเล็ก ๆ ก็เริ่มเติบโตขึ้นมาระดับหนึ่งจนต้องคิดเรื่องจดทะเบียนบริษัทขึ้นมาแล้ว ใครที่เป็นผู้ประกอบการมือใหม่ แล้วยังไม่แน่ใจ ไม่รู้จะจดดีไหม มีข้อดีข้อเสียอะไรบ้าง และยังไม่รู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัทว่าต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง เรารวมเรื่องต้องรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนมาให้แล้ว


จดทะเบียนบริษัทมีกี่ประเภท ?


ผู้ประกอบการหลายคนอาจสงสัยอยู่บ้างว่าตกลงแล้ว ประเภทของการจดทะเบียนบริษัทเมีอยู่กี่ประเภทบ้าง ซึ่งการจดทะเบียน สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ


การจดทะเบียนบริษัทแบบทะเบียนพาณิชย์ (บุคคลธรรมดา)

เป็นการจดทะเบียนบริษัทที่เป็นกิจการที่มีเจ้าของธุรกิจเป็นบุคคลธรรมดาที่คิดและดำเนินกิจการเอง ซึ่งสามารถตัดสินใจทุกอย่างเกี่ยวกับกิจการได้เอง และมีอิสระในการดำเนินกิจการ เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ขายสินค้าหรือบริการที่ไม่ซับซ้อน มูลค่าของกิจการไม่สูงมากเท่าไหร่ ข้อดีของกิจการแบบนี้คือเจ้าของธุรกิจจะได้รับกำไรเต็มๆ และต้องมีการเสียภาษีจากการคำนวณอัตราภาษีหลังหักค่าใช้จ่ายเท่านั้น อย่างไรก็ตามหากกิจการเกิดขาดทุน เจ้าของธุรกิจที่มีอยู่คนเดียวก็ต้องรับผิดชอบ ทุกอย่างรวมทั้งหนี้สินที่เกิดขึ้นด้วย


การจดทะเบียนบริษัทแบบทะเบียนนิติบุคคล

การจดทะเบียนบริษัทแบบทะเบียนนิติบุคคล ใช้สำหรับกิจการที่มีผู้ประกอบการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ที่ลงทุนและเป็นเจ้าของร่วมกัน การจดทะเบียนแบบทะเบียนนิติบุคคลนั้นมีข้อดีตรงที่ ภาษีเงินได้สูงสุดที่ต้องจ่ายจะอยู่ที่ 20% ซึ่งต่ำกว่าการจดทะเบียนแบบทะเบียนพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม ก็มีข้อเสียเช่นกัน คือการดำเนินกิจการแบบนี้จะมีความล่าช้าเนื่องจากมีผู้ตัดสินใจหลายคน การจดทะเบียนแบบนิติบุคคลยังสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามความรับผิดชอบในหนี้สินด้วย คือ "จำกัด" และ "ไม่จำกัดจำนวน"


จดทะเบียนบริษัทที่ไหน?

การยื่นจดทะเบียนบริษัท สามารถยื่นคำขอได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในเขตที่ใกล้บ้านของผู้ประกอบการทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย รวม 87 แห่ง หลังจากนายทะเบียนรับจดทะเบียนและมอบหนังสือรับรองแล้ว จะถือว่าผู้ประกอบการได้เป็นเจ้าของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องแล้ว


จดทะเบียนบริษัทจำเป็นต้องมีออฟฟิศประจำไหม?


การยื่นจดทะเบียนบริษัทนั้นไม่จำเป็นต้องมีสำนักงานหรือออฟฟิศที่เป็นหลักแหล่งก็ได้ แต่สามารถใช้ที่อยู่ที่บ้าน เป็น Home Office หรือ จากต่างประเทศ หรือเป็นร้านค้าออนไลน์ก็สามารถจดทะเบียนได้ และหากเป็นเพียงผู้เช่าจะต้องมีการทำสัญญาให้ชัดเจน ถูกต้อง มีการขอเอกสารหนังสือยินยอมจากเจ้าบ้านหรือคอนโดให้ใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานได้เท่านั้น


ข้อดีของการเช่าออฟฟิศที่ Glowfish


ที่ Glowfish เป็นออฟฟิศสำเร็จรูปที่พร้อมให้บริการอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทำงาน สิ่งอำนวยความสะดวกสถานที่จัดกิจกรรม ร้านอาหาร และฟิตเนส เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนเมืองวัยทำงานให้มากที่สุด ในราคาที่เหมาะสม ซึ่งตอบโจทย์ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กและธุรกิจขนาดใหญ่ที่อยากอยู่ในพื้นที่ในเมือง เดินทางง่าย เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าได้สบาย และยังมีการแบ่งออกเป็นโซนทำงาน ตามความต้องการใช้งานที่หลากหลาย เพื่อให้มีความสุขขณะทำงานมากที่สุด


4 ขั้นตอนจดทะเบียนบริษัท ฉบับเข้าใจง่าย!


1. ตั้งชื่อบริษัท โดยก่อนจะทำการจดทะเบียนบริษัทนั้น ต้องมีการตั้งชื่อบริษัทขึ้นมาก่อนโดยชื่อเหล่านั้นจะต้องไม่ซ้ำหรือคล้ายกับบริษัทอื่นๆ


2. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ คือ หนังสือที่ใช้แสดงความต้องการในการจัดตั้งบริษัท จะต้องยื่นไม่เกิน 30 วันจากวันที่นายทะเบียนมีการรับรองชื่อเรียบร้อย ซึ่งมีเอกสารที่ต้องใช้ดังนี้คือ

 • ชื่อของบริษัท (ตามที่ได้จองชื่อไว้)

 • วัตถุประสงค์ของบริษัท

 • ที่ตั้งของออฟฟิศ สํานักงานใหญ่

 • ทุนจดทะเบียน

 • ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ ของพยาน 2 คน

 • ข้อบังคับ (ถ้ามี)

 • จํานวนทุน (ค่าหุ้น) ที่เรียกชําระแล้ว อยางน้อยร้อยละ 25% ของทุนจดทะเบียน

 • ชื่อ ที่อยู่ อายุ ของกรรมการ

 • รายชื่อหรือจํานวนของกรรมการที่มีอํานาจลงชื่อแทนบริษัท (อํานาจกรรมการ)

 • ชื่อ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตพร้อมค่าตอบแทน

 • ชื่อ ที่อยู่ สัญชาติ และจํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้น


3. เอกสารหลักฐานเพื่อใช้จดทะเบียนบริษัท

 • สําเนาบัตรประจําตัวของผู้เริ่มก่อการและกรรมการทุกคน

 • สําเนาหลักฐานการรับชําระคาหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น

 • แบบจองชื่อนิติบุคคล

 • แผนที่แสดงที่ตั้งของสำนักงาน และสถานที่สําคัญบริเวณใกล้เคียง

 • ต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคน หากเป็นสำเนาบัตรประจําตัว เจ้าของบัตรจะต้องเป็นผู้เซ็นรับรองความถูกต้องด้วยตนเอง

4. ทำการยื่นคำขอจดทะเบียน ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในเขตที่ใกล้บ้านผู้ประกอบการทุกจังหวัดทั่วประเทศ 87 แห่ง หลังจากนายทะเบียนรับจดทะเบียนและมอบหนังสือรับรองแล้ว ก็จะถือว่าผู้ประกอบการได้เป็นเจ้าของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องแล้ว


ซึ่งทาง Glowfish มีบริการจัดเตรียมเอกสารเพื่อทำการจดทะเบียนบริษัทไว้บริการลูกค้า หรือจะใช้บริการเสริมให้ทาง Glowfish เป็นผู้ยื่นให้


Glowfish ให้บริการ Co-working space สำหรับออฟฟิศยุคใหม่!


การจดทะเบียนบริษัทเป็นสิ่งที่จำเป้นสำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโตอย่างมาก เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นต่อเนื่อง และถูกกฎหมาย การมีสำนักงานออฟฟิศที่เป็นหลักแหล่งนั้นก็จำเป็นอย่างมากสำหรับการจดทะเบียนบริษัท หากคุณเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ที่อยากได้ที่ทำงานเดินทางสะดวก ครบครัน มีพื้นที่ใช้สอยสารพัดประโยชน์ พร้อมบรรยากาศที่ร่มรื่น สามารถเชื่อมต่อกับคนในทีมได้อย่างไม่มีสะดุด ที่ Glowfish ให้บริการ Co-working space สำหรับชาวออฟฟิศยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นฟรีแลนซ์ทำงานเดี่ยว ๆ เป็นกลุ่ม 3-5 คน หรือเป็น Start up 10 คนขึ้นไป ที่ Glowfish ก็มีพื้นที่เพียงพอรองรับได้ทุกรูปแบบการทำงานของคุณ

29 views0 comments

Comments


bottom of page